Know-how

Know-how 2018-12-04

Mentoring i konsulting. Siła kompetencji

Rozwój firmy musi być uzupełniony o progres zawodowy kadry pracowniczej. Wzmocnienie samoświadomości jednostki jest możliwe dzięki wsparciu i pokierowaniu w stronę właściwych ścieżek nauki. Osiągnąć więcej pomagają mentoring oraz konsulting.

Krzysztof Kowalski, praktyk biznesu, trener i doradca biznesowy w LSJ HR Group. /fot.: mat. LSJ HR Group / Krzysztof Kowalski, praktyk biznesu, trener i doradca biznesowy w LSJ HR Group. /fot.: mat. LSJ HR Group /

Tylko fachowe podejście do konkretnej osoby zmusi ją do autorefleksji i przyczyni się do uwolnienia jej potencjału. Proces wychodzenia ze strefy komfortu może być mozolny i trudny, ale jest konieczny, jeśli pragnie się zbudować firmę na solidnych fundamentach, a te są podparte o pracowników znających swoją wartość.

Wprowadzenie

Pojęcie mentoringu sprowadza się do partnerskiej relacji mistrza i ucznia. Mistrz, w tym przypadku zwierzchnik, to osoba, która pomaga uczniowi, czyli pracownikowi, rozwijać zawodową samoświadomość. Dążenie do odkrycia przez ucznia własnej drogi możliwe jest głównie dzięki rozmowom, podczas których zdobywa on wiedzę uzupełnioną o doświadczenie mentora. - Mówiąc w sposób najprostszy mentoring to dzielenie się wiedzą i doświadczeniem mentora z osobą mentorowaną, ale nade wszystko dostarczaniem nowych wzorców zachowania i otwieraniem "nowych drzwi" w postrzeganiu rzeczywistości. To zmiana paradygmatu działania osoby mentorowanej. Mentor towarzyszy i uczy. Jest mistrzem i dzieli się swoim mistrzostwem. Uważnie słucha, a jak uważa to za potrzebne, uczy i pokazuje jak należy postępować w realnych sytuacjach zawodowych – wyjaśnił Krzysztof Kowalski, praktyk biznesu, trener i doradca biznesowy w LSJ HR Group.

Konsulting to gospodarcza działalność zawodowa, która polega na doradztwie. Eksperci konsultingu mają specjalistyczną wiedzę w określonej dziedzinie, która pomaga w rozwiązywaniu problemów firmy, którym sama nie potrafi sprostać. Najprostsze podejście to sprowadzenie konsultingu do udzielania porad.

Partnerzy cyklu Know-how:

 

Mentoring a coaching

Granica między mentoringiem a coachingiem jest nieostra, a oba pojęcia oznaczają rozwój osobisty, jednak błędem jest uważanie ich za to samo. - Coaching jest działaniem na rzecz osiągnięcia celu stawianego sobie samemu lub przez przełożonego osoby coachowanej. W tym przypadku rolą coacha jest naprowadzenie na osiągnięcie konkretnego, możliwego do oceny celu – wyjaśnia Krzysztof Kowalski. Mentoring skupia się na samym procesie rozwoju, a coaching to staranie się o najefektywniejsze osiągnięcie założeń. Mentoring bada podłoże oraz przyczyny wraz z okolicznościami obecnego stanu rzeczy, podczas gdy coaching oczekuje szybkich wyników i zajmuje się tylko istotą sprawy. Mentoring dąży do rozwoju kompetencji, a coaching chce wykorzystać te już opanowane na nowy sposób. Mimo to zdecydowanie warto połączyć ze sobą obie kompetencje. - Warto korzystać z możliwości jakie daje coaching i mentoring, ponieważ ułatwia to i przyśpiesza rozwój indywidualnych pracowników oraz pozwala na osiąganie wyzwań stawianych całym organizacjom. Samodzielne osiąganie mistrzostwa w działaniu jest procesem zdecydowanie dłuższym i trudniejszym. Coach lub mentor mogą przekazać wiedzę, umiejętności i postawy w pigułce, w czasie i formie potrzebnej konkretnej osobie i organizacji. Kompetencje zarządzania ludźmi, czy organizacji pracy oraz wiele innych zdobywa się przez wiele lat. Korzystając z kompetencji osób, którzy je już nabyli i chcą się nimi dzielić z innymi pozwalamy zdecydowanie skrócić ten czas – uzupełnił Krzysztof Kowalski.

W mentoringu mistrz posiada specjalistyczną wiedzę na temat dziedziny, w której chce rozwijać się uczeń, natomiast coach nie zawsze ją posiada, a skupia się bardziej na cechach osobowości. Planowanie nowych działań czy określanie kolejności wyzwań w mentoringu zależy od ucznia, ale w przypadku coachingu decyduje o tym głównie coach. Mentoring to proces powolny, który trwa zdecydowanie dłużej niż intensywny i krótkotrwały coaching. - Dla kogo mentoring? Doświadczeni menedżerowie coraz częściej doceniają mentoring jako jedno z najbardziej efektywnych, praktycznych narzędzi do wzmacniania własnych kompetencji i rozwoju kompetencji pracowników. Praca mentora z mentee to bliska relacja oparta na zaufaniu, otwartości i partnerstwie. Mentor pracuje z osobą wspieraną na realnych zdarzeniach, przekazuje swoje doświadczenia i podpowiada możliwe rozwiązania. Z mentoringu coraz częściej korzystają zarówno doświadczeni menedżerowie przed, którymi stają nowe wyzwania jak i młodzi specjaliści, dla których możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia Mentora jest najlepszą i najszybszą formą uzupełnienia formalnej edukacji – uzupełnia Beata Pluta, project manager LSJ HR Group.

Korzyści mentoringu

 • weryfikacja przydatności pracowników i odkrycie tych najzdolniejszych
 • identyfikacja braków wiedzy i kompetencji pracowników
 • inspirowanie pracowników do rozwoju, zarówno zawodowego, jak i osobistego
 • wskazanie potencjalnych liderów oraz wzmocnienie ich kompetencji
 • wskazanie i inicjowanie postaw oraz zachowań potrzebnych firmie
 • poprawa motywacji i wydajności pracowników, zapobieganie „wypaleniu” zawodowemu
 • wzmocnienie więzi i relacji - pracownika i firmy
 • usprawnienie komunikacji w firmie.

Wady mentoringu

Mentoring jest narzędziem, dlatego źle lub nieumiejętnie użyty, przyniesie więcej szkód niż pożytku. Mimo masy pozytywnych skutków wprowadzenia do firmy mentoringu nie można ich lekceważyć i podchodzić do całego zagadnienia obojętnie.

Trzeba zdawać sobie sprawę, że nie każdy doświadczony i wartościowy pracownik sprawdzi się w roli mentora. Może mieć sam tego świadomość, ale przez presję środowiska podejmuje się wyzwania, w efekcie szkodząc sobie, uczniowi oraz całej firmie. Mentor nie może widzieć w swoich uczniach zagrożenia.

Wina za nieudany mentoring może spoczywać także na barkach ucznia. Najczęstszą przyczyną są wygórowane oczekiwania i nierealistyczne podejście do procesu monitorignu. Warto jednak wiedzieć, że mentor nie podejmuje za swojego ucznia decyzji i nie może brać za nie odpowiedzialności.
Koncepcje działania konsultingu

Doradztwo strategiczne skupia się na opracowaniu strategii funkcjonowania oraz rozwiązywaniu problemów długofalowo. Lista obszarów, gdzie pomaga konsulting, jest bardzo szeroka. Główne projekty to wprowadzanie nowego produktu do obiegu, wejście na nowy rynek, zwiększenie efektywności operacyjnej czy optymalizacja procesów biznesowych. Praca nad problemem zaczyna się od przeprowadzenia analizy strategicznej, która ma na celu opracowanie nowej strategii i zbudowanie modelu finansowego. Kolejne działania są zależne od oczekiwań pracodawcy.

Zalety konsultingu

 • zatrudnienie konsultanta, który pomoże w uzyskaniu konkretnych wyników, zwalnia pracodawcę z przymusu zatrudnienia nowego pracownika w pełnym wymiarze czasu, co zmniejszy koszty
 • konsultant jest bezstronny, a co za tym idzie obiektywny, co można wykorzystać do rozwiązania konfliktów pracowniczych
 • zatrudniając osobę do konkretnego działania trzeba oczekiwać, że jest specjalistą w swojej dziedzinie, czyli wykona je najlepiej w możliwy sposób
 • konsulting to cenny wgląd w sprawy firmy
 • konsultant nie jest emocjonalnie związany z żadna stroną sporu w miejscu pracy, dlatego jego opinia jest zawsze obiektywna.

Wady konsultingu

 •  
 • mimo dużego znaczenia bezstronności, która jest cechą zewnętrznych konsultantów, może być tożsama z problemem z dotarciem do źródła kłopotu
 • brak przywiązania uwagi szczegółom, skupianie się na ogóle
 • trudne do zdobycia zaufanie wśród pracowników do osoby z zewnątrz
 • pracownicy mogą mieć wrażenie, że ich opinia i umiejętności są niewystarczające
 • ograniczona kontrola pracodawcy nad konsultantem
 • specyficzna relacja pracodawcy z konsultantem, który jest zatrudniony tylko do konkretnego działania, czyli jego praca nie będzie miała kontynuacji
 • często wysokie koszty zatrudnienia specjalisty konsultingu najwyższej rangi.


Wsparcie finansowe

Zarówno usługi coachingu, jak i mentoringu mogą zostać wsparte znaczącym dofinansowaniem, który sprawi, że nasz budżet nie ucierpi zbytnio na wdrożeniu tych elementów do codziennego funkcjonowania firmy. - Dofinansowanie na usługi rozwojowe, czyli szkolenia, doradztwo, ale również coaching i mentoring to projekt marszałkowski skierowany dla rozwoju pracowników i pracodawców z województwa zachodniopomorskiego. Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie nawet do 80 proc.% kosztów usługi. Zakres szkoleń jest naprawdę szeroki: od wzmacniania kompetencji miękkich, szkolenia językowe, poprzez szkolenia specjalistyczne, np. na wózki widłowe, jak również na projekty doradcze, które pozwolą przeanalizować sytuację organizacji oraz wypracują rozwiązania umożliwiające dalszy rozwój i np. wprowadzenie kultury Lean w przedsiębiorstwie – wyjaśniła Dorota Duszak, project manager LSJ HR Group.

To zresztą niejedyne atuty dofinansowania, ale trzeba się spieszyć – z dofinansowania można korzystać jeszcze tylko przez około dwa lata. - Ogromnym plusem jest ciągły nabór wniosków - o dofinansowanie można starać się na bieżąco, korzystając z różnych usług równolegle - szybkie rozliczenie i zwrot kosztów - bo już w ciągu 2 tygodni od zakończenia szkolenia oraz zminimalizowana biurokracja. Jedynym kryterium, które należy spełnić to bycie mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem. Dodatkowo to przedsiębiorcy mają ogromny wpływ na to jakie szkolenia i jakie kompetencje będą rozwijać u swoich pracowników. Usługi szkoleniowe są "szytę na miarę" i często realizowane w siedzibie firmy – dodała. - Projekt trwa już od ponad roku, a jego zakończenie jest przewidziane na wiosnę 2020 roku. A jest się o co starać, zwłaszcza w dobie rynku pracownika. Dofinansowanie dla mikroprzedsiębiorstw to 15 tys. zł, małe firmy mogą liczyć na 75 tys. zł wsparcia, średni przedsiębiorcy na aż 400 tys zł. Jedyne co należy zrobić to zgłosić się do firmy szkoleniowej/doradczej, która posiada certyfikat umożliwiający świadczenie dofinansowanych usług i pomoże w całym procesie – uzupełniła Dorota Duszak.

Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych to nieodzowny element mądrego zarządzania przedsiębiorstwem, a także swoimi własnymi kompetencjami. Samodzielne dążenie do pogłębienia wiedzy o wszelkich niuansach leżących w obrębie funkcjonowania firmy jest procesem zdecydowanie dłuższym i trudniejszym, a to niekoniecznie sprzyja harmonijnej dynamizacji firmy. Tutaj z pomocą przychodzi bezstronny oraz inspirujący mentoring i konsulting. To one pozwalają zbudować szczelną tamę kompetencji, która będzie chronić przed poważnymi wpadkami na wielu ryzykownych polach biznesowych. Zweryfikujcie, to zresztą, sami!


Paweł Drąg

Niniejszy artykuł powstał w oparciu o wiedzę i doświadczenie zawodowe autora, który nie jest członkiem zespołu redakcyjnego Szczecinbiznes.pl. Artykuł  zawiera ogólne informacje o poruszanym temacie i nie stanowi porady, która może być wykorzystana przy podejmowaniu decyzji w konkretnych przypadkach. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje podjęte w oparciu o informacje zawarte w niniejszym artykule ponoszą osoby korzystające z tych informacji.

aktualizowano: 2019-01-14 11:07
Wszystkich rekordów:

Społeczność