Regulamin serwisu

Regulamin serwisu 2013-06-25

Regulamin serwisu www.szczecinbiznes.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako „Użytkownicy”) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.szczecinbiznes.pl (dalej jako: „Serwis”). Serwis jest wpisany do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, I Wydział Cywilny, Sekcja Rejestrowo – Egzekucyjna, pod numerem rejestru 686.

1.2. Usługodawcą Serwisu jest AB Press Michał ABKOWICZ, z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Warzymice 176 lok. 8, 72-005 Przecław, REGON: 812594436, posiadający numer NIP: 955-168-12-94 (dalej jako: „Usługodawca”). Usługodawca jest Wydawcą Serwisu. Dane redakcji:
Adres Redakcji: ul. Warzymice 176 lok. 8, 72-005 Przecław,
Redaktor Naczelny: Michał Abkowicz.

1.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.4. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy usługi (dalej jako: „Usługi”) polegające w szczególności na:

a) Dostępie do informacji nt. Usługodawcy oraz prowadzonej przez niego aktywności;

b) Możliwość zapisu i otrzymywania newslettera (biuletynu informacyjnego),

c) Możliwości skorzystania z usług dostępnych w Serwisie.

1.5. Redakcja Seriwsu nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń, banerów reklamowych i tekstów sponsorowanych. Redakcja Serwisu nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo opracowania redakcyjnego tekstów przyjętych do publikacji.

II. ZASADY DOSTĘPNOŚCI DO SERWISU ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE

2.1. Dostęp do ogólnodostępnej części Serwisu posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet.

2.2. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:

a) Zastosowania przeglądarek: Internet Explorer (poza wersją 6.0), Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari,

b) Strona internetowa jest optymalizowana w rozdzielczości: 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1920x1080


2.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

3.1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Usługodawcy.

3.2. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

a) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługującym im praw.

3.3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 3.1. lub dopuszcza się działań opisanych w pkt 3.2, Usługodawca ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

4.1. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.

4.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;

b) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;

c) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

d) jakiekolwiek skutki decyzji lub działań podjętych przez Użytkowników w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego na podstawie informacji publikowanych w Serwisie. W szczególności dotyczy to publikacji o charakterze poradnikowym lub eksperckim, które nie mają charakteru porady prawnej, finansowej lub o podobnym charakterze.

4.3. Z faktu, że Serwis może być łączony poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Usługodawca ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.

V. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z SERWISU

5.1. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.

5.2. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.

5.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu, jak również prawo do modyfikacji lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług.

VI. REKLAMACJE

6.1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej portal@szczecinbiznes.pl.

6.2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko Użytkownika oraz adres poczty elektronicznej, jako również dokładny opis i powód reklamacji.

6.3. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.

6.4. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

7.1. Serwis Szczecinbiznes.pl korzysta z plików cookies, czyli z danych informatycznych, w szczególności niewielkich plikw tekstowych, zapisywanych i przechowywanych na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. W serwisie Szczecinbiznes.pl wykorzystywane są również cookies zamieszczane przez partnerów Usługodawcy, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.


7.2. Usługodawca wykorzystuje Cookies w następujących celach:
a) Konfiguracji serwisu,
b) Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie,
c) Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych,
d) Zapamiętania lokalizacji użytkownika,
e) Analiz i badań oraz audytu oglądalności,
f) Świadczenia usług reklamowych,
g) Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

7.2. Stosowane przez Usługodawcę Cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

7.3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

7.4. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7.5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

7.6. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

7.7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako RODO), informujemy, że:
a) Administratorem danych osobowych uzytkowników Serwisu jest AB Press Michał Abkowicz z siedzibą w Warzymicach 176/8.
 b) Dane osobowe w postaci adresu email podane przez użytkownika Użytkownika w celu zapisania się na newsletter, będą przetwarzane w celu wysyłania newslettera portalu Szczecinbiznes.pl, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO;
 c) Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora oraz firma MailerLite.
 d) Dane osobowe użytkownika będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu korzystania z Newslettera Szczecinbiznes.pl;
 e) Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem;
  f) Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 g) Podanie przez użytkownika danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje brak możliwości skorzystania z części lub wszystkich funkcjonalności Serwisu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu.

8.2. Usługodawca zastrzega, że Serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Serwisu treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących.

8.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

8.4. Postanowienia niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.

8.5. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 lipca 2018r.

aktualizowano: 2018-07-04 18:09 | utworzono: 2013-06-25 12:54:49
Wszystkich rekordów:

Czytaj również

25 czerwca 2013 12:56

Id doctus sanctus legendos vistollit fabulas at.

Społeczność