Know-how

Know-how 2018-05-30

Działasz w SSW? Weź dofinansowanie z RPO

Prawie 38 mln zł wynosi pula środków w konkursie zakładającym tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze zachodnipomorskiej Specjalnej Strefy Włączenia

 /fot.: pixabay.com / /fot.: pixabay.com /

30 kwietnia 2018 roku został ogłoszony konkurs w ramach działania 1.6 „Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia”. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 30 maja do 30 lipca 2018r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na grudzień 2018 roku. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi prawie 38 mln zł. Najważniejszą zmianą w porównaniu do dwóch poprzednich konkursów jest możliwość składania wniosków przez firmy działające w branży usługowej na terenie Specjalnej Strefy Włączenia.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu może wynieść 10 mln zł. Kwota dofinansowania będzie uzależniona od rzeczywiście utworzonej w wyniku realizacji projektu liczby miejsc pracy, przy założeniu, że za utworzenie: 10 miejsc pracy – dofinansowanie wyniesie do 2 mln zł; powyżej 10 miejsc pracy – dofinansowanie wyniesie do 200 tys. zł za każde kolejne miejsce pracy, przy zachowaniu maksymalnego poziomu dofinansowania projektu.

.Partnerzy cyklu Know-how:

 

Poziom dofinansowania projektów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) wyniesie odpowiednio:

 • 55 proc. całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
 • 45 proc. całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw.Konkurs jest skierowany tylko dla firm które w planują inwestycję w Specjalnej Strefie Włączenia. Zgodnie z regulaminem konkursu są to tereny w 67 gminach typu A (tzn. gminy znajdującej się w Specjalnej Strefie Włączenia – SSW, w których zdiagnozowano najsłabszy rozwój społeczno-gospodarczy, wysokie bezrobocie) i 7 gminach typu B (pozostałe gminy znajdujące się w SSW). 40 gmin województwa zachodniopomorskiego jest poza SSW.

Zakres projektów został ograniczony, poprzez wyznaczenie w dokumentacji konkursowej szeregu warunków, które muszą być spełnione aby uzyskać wsparcie, jak również kwestii, które będą premiowane i de facto zwiększą szansę określonych projektów na dofinansowanie.

W celu określenia szans na dofinansowanie inwestycji należy zwrócić uwagę na najważniejsze warunki konkursu:

 • stworzenie po realizacji inwestycji minimum 10 miejsc pracy. Realizowane inwestycje muszą przyczynić się do zmniejszenia skali bezrobocia na tych terenach. Im wyższe zatrudnienie dzięki realizacji projektu i w jego rezultacie (etaty i ich utrzymanie przez trzy lub premiowane cztery lata), tym beneficjent ma szansę na uzyskanie wyższego dofinansowania;
 • w wyniku realizacji inwestycji dojdzie do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa na poziomie ponadregionalnym;
 • inwestycja nie może zostać rozpoczęta przed złożeniem wniosku o dofinansowanie;
 • zapewnienie wkładu własnego do realizowanej inwestycji oraz wykazanie zdolności finansowej do utrzymania inwestycji w trakcie realizacji oraz po jej zakończeniu;


 Dodatkowa punktacja w ocenie wniosków zostanie przyznana między innymi za spełnienie następujących kryteriów:

 • wpływ projektu na innowacyjność zachodniopomorskiej gospodarki, regionalnych i inteligentnych specjalizacji oraz rozwoju turystyki;
 • komplementarność projektu względem działań podejmowanych przez samorządy lokalne na danym terenie w obszarze dostępności terenów inwestycyjnych, rynku pracy, edukacji (w tym szkolnictwa zawodowego), dostępności komunikacyjnej;
 • posiadanie pozwolenia na budowę;
 • konkurencyjność wnioskodawcy - w jakim stopniu projekt wpłynie na poprawę pozycji konkurencyjnej wnioskodawcy na poziomie ponadregionalnym, krajowym lub międzynarodowym
 • liczba miejsc pracy - punkty przyznawane są za liczbę miejsc pracy utworzoną w wyniku realizacji projektu. Najwięcej punktów podczas oceny można otrzymać za utworzenie 31 etatów.
 • efektywność kosztowa projektu - premiowane będą projekty o najkorzystniejszej wartości wskaźnika rezultatu dotyczącego liczby utworzonych miejsc pracy przy jednoczesnej jak najniższej kwocie  dofinansowania;
 • optymalne rozwiązania realizacji projektu;
 • innowacyjność projektu - w wyniku realizacji projektu zostanie wprowadzona innowacja produktowa, tzn. projekt zakłada wprowadzenie produktu (lub usługi) charakteryzującego się nowością w porównaniu do:

      
       - produktów dotychczas oferowanych przez firmę
       - produktów dostępnych na docelowym rynku

 • Realizacja projektu polega na wdrożeniu innowacji procesowej, tj. wdrożenia nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy:
   

       - co najmniej w skali regionalnego rynku
       - co najmniej w skali polskiego rynku

 • kooperacja - punkty przyznawane są za wpływ projektu na nawiązanie/rozwój współpracy Wnioskodawcy z lokalnymi i regionalnymi partnerami gospodarczymi (dostawcami, odbiorcami, jednostkami naukowymi, instytucjami otoczenia biznesu);
 • społeczna Odpowiedzialność Biznesu - wnioskodawca na etapie realizacji projektu i jego trwałości będzie podejmował działania mające charakter Społecznej Odpowiedzialności Biznesu;
 • wnioskodawca wykazuje ponadprzeciętną zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania rezultatów projektu ponad podstawowy okres trwałości, tj. powyżej 3 lat;
 • produkty projektu są wytworzone za pomocą nowoczesnych technologii i/lub materiałów i/lub spełniają przyszłościowe potrzeby – wobec czego jest bardzo prawdopodobne, że rezultaty projektu będą użyteczne dla beneficjentów długo po jego zakończeniu;
 • w projekcie zastosowano rozwiązania/technologie dostosowujące infrastrukturę do skutków zmian klimatu (np. powódź, susza), zdiagnozowanych na obszarze realizacji projektu;
 • posiadane przez Wnioskodawcę doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć (projektów dofinansowanych z UE lub inne inwestycje o podobnym do przedmiotowego projektu charakterze) uprawdopodabnia ponadprzeciętną trwałość projektu.


Podsumowując: to jednen z niewielu konkursów dofinansowujących projekty inwestycyjne w zakresie zarówno działalności produkcyjnej, jak i usługowej przedsiębiorstwa. Dofinansować można między innymi zakup gruntu, zakup nieruchomości zabudowanej, zakup robót budowlanych, zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń, linii produkcyjnych, wartości niematerialnych i prawnych, zakup usług szkoleniowych oraz wdrożyć nowe rozwiązania technologiczne, prowadzące do:

 • budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,
 • wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu,
 • zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
 • zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego,


Ponieważ na konkurs została przeznaczona niewielka kwota (37,8 mln zł) to przed podjęciem decyzji o ubieganiu się o wsparcie należy przeanalizować możliwość spełnienia większości kryteriów określonych w konkursie.

Jakie projekty otrzymały dofinansowanie w dwóch poprzednich, rozstrzygniętych  konkursach w ramach działania 1.6? Wśród przygotowanych przez firmę Najda Consulting były to: „Budowa i wyposażenie innowacyjnej fabryki przyczep firmy Pro-Trailer Sp. z o.o.” dla firmy Pro - Trailer Sp. z o. o. z Lipian (pierwsze miejsce w konkursie) - wartość projektu wyniosła 16,7 mln zł, 7,4 mln zł dofinansowania, „Wprowadzenie na rynek nowej generacji kołnierzy stalowych w wyniku rozbudowy zakładu firmy „MALMS” dla firmy Malms Mariusz Letkomiler z Choszczna - wartość projektu 3,9 mln zł, 1,7 mln zł dofinansowania oraz „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wsporników do palet w przedsiębiorstwie MAC DREW Sp. z .o.o.” dla Mac Drew sp. z o.o. z Bierzwnika - wartość projektu 7,6 mln zł, 3,6 mln zł dofinansowania.

Andrzej Najda,
dyrektor Najda Consulting
 

Niniejszy artykuł powstał w oparciu o wiedzę i doświadczenie zawodowe autora, który nie jest członkiem zespołu redakcyjnego Szczecinbiznes.pl. Artykuł  zawiera ogólne informacje o poruszanym temacie i nie stanowi porady, która może być wykorzystana przy podejmowaniu decyzji w konkretnych przypadkach. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje podjęte w oparciu o informacje zawarte w niniejszym artykule ponoszą osoby korzystające z tych informacji.

aktualizowano: 2018-07-12 07:41
Wszystkich rekordów:

Społeczność