Informacje

Informacje 2011-11-15

Projekt Stażowy ZUT – wsparcie współpracy nauki i biznesu

Już ponad 100 naukowców, menedżerów i pracowników firm zgłosiło się do udziału w trzymiesięcznych stażach w zachodniopomorskich jednostkach badawczych i firmach. 1 grudnia rozpocznie się czwarta edycja pobytów stażowych organizowanych przez Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT) Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT).
Honorata Okseniuk i dr inż. Mariusz Szymczak przeprowadzają analizy paluszków surimi Honorata Okseniuk i dr inż. Mariusz Szymczak przeprowadzają analizy paluszków surimi

RCIiTT od lat skutecznie wspiera współpracę nauki i biznesu. W jego strukturze, obok Działu Transferu Technologii i Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE funkcjonuje Dział Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości , którego prężny zespół wspiera rozwój młodej przedsiębiorczości. Jedną z kluczowych inicjatyw Działu AIP jest realizacja projektu „Czas na staż! Współpraca nauki i biznesu”, którego głównym celem jest rozwój współpracy pomiędzy sektorem nauki i przedsiębiorstw poprzez organizowanie pobytów stażowych dla naukowców i osób z przedsiębiorstw. W obszarze zainteresowań animatorów projektu znalazły się wszystkie branże przemysłu oraz dziedziny naukowe skupione w sferze działania ZUT, dzięki czemu możliwe jest tworzenie płaszczyzn współpracy w wielu gałęziach gospodarki.

Pomysł na realizację tego typu działań zrodził się z potrzeb rynku. W obecnej, dynamicznie rozwijającej się globalnej gospodarce firmy nie mogą polegać tylko na własnych pomysłach i badaniach. Potrzebne są zewnętrzne, interesujące rozwiązania innowacyjne, których źródeł należy upatrywać m.in. pracach w instytucji naukowo-badawczych. Nawiązanie współpracy menedżerów z zespołami badawczymi pozwoli na rozpoznanie wzajemnych oczekiwań w zakresie prac badawczo-rozwojowych, czego efektem są badania ukierunkowane zgodnie z potrzebami przedsiębiorstw. Menedżerowie zapoznając się z ofertą jednostek badawczych, identyfikując procesy powstawania innowacyjnych rozwiązań, mogą wykorzystać tę wiedzę do podnoszenia konkurencyjności swoich przedsiębiorstw.

Podjęta przez RCIiTT inicjatywa cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno w środowisku naukowców, jak i osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach. Projekt realizowany jest w oparciu o zasadę równości szans kobiet i mężczyzn, w związku z czym w projekcie bierze udział równa ilość pań i panów. W utworzonej na potrzeby realizacji projektu bazie chętnych do odbycia stażu znajduje się ponad 100 zgłoszeń, jednak docelowo, w założeniach projektowych, przewidziano zorganizowanie 51 pobytów stażowych. Do tej pory w projekcie wzięło udział 39 osób, w tym aż 32 osoby będące pracownikami naukowymi Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i siedmioro pracowników różnych przedsiębiorstw prywatnych z województwa. Projekt podzielono na cztery edycje, w trakcie których stażyści odbywają trzymiesięcze staże w wybranych przez siebie placówkach.

Uczestnikami obecnie realizowanej, trzeciej edycji pobytów stażowych są między innymi dr inż. Mariusz Szymczak, pracownik Katedry Technologii Żywności ZUT oraz Honorata Okseniuk, która pracuje w dziale Badań i Rozwoju Produktu w firmie Lucky Union Foods Euro Sp z o.o. w Goleniowskim Parku Przemysłowym. Rezultatem skojarzenia tych dwóch instytucji jest bardzo udana współpraca. Zarówno dr inż. Szymczak jak i Honorata Okseniuk za swój główny cel badawczy obrali tematykę związaną z trwałością surowców i produktów rybnych, a także zmianami, jakie zachodzą w surowcu rybnym podczas jego chłodniczego i zamrażalniczego składowania. Wymiana doświadczeń naukowych oraz rozwiązań technologicznych wdrożonych w firmie zaowocowała wspólną i niezwykle ciekawą publikacją dotyczącą surimi z ryb oraz planami na szeroką współpracę między ośrodkiem badawczym ZUT a Lucky Union Foods Euro Sp z o.o.

Czwartą edycję pobytów stażowych zaplanowano na okres od 1 grudnia 2011 roku do 29 lutego 2012 roku i będzie to ostatnia edycja, zamykająca projekt „Czas na staż! – współpraca nauki i biznesu”.

Ogromne zainteresowanie, jakim cieszyły się staże skłoniło pracowników RCIiTT do podjęcia starań mających na celu uzyskanie środków na realizację kolejnego projektu o podobnym charakterze. Projekt „Czas na staż! II - dyfuzja wiedzy pomiędzy uczelnią a biznesem”, aplikujący o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, otrzymał pozytywną ocenę komisji oceniającej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz decyzję o przyznaniu dofinansowania. Nowy projekt, dzięki intensyfikacji zaplanowanych działań, stworzy szansę na zorganizowanie znacznie większej ilość pobytów stażowych.

Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie obecnie realizowanym projektem można przypuszczać, iż kontynuacja działań sprzyjających tworzeniu warunków dla działalności badawczej i rozwojowej oraz budowania potencjału społeczno-gospodarczego poprzez organizację pobytów stażowych, będzie kolejnym sukcesem zespołu RCIiTT.

Barbara Jurga-Szlempo, Szczecin, 10.11.2011

Regionalne Centrum Innowacji
i Transferu Technologii ZUT
ul. Janosika 8, pok. 19
71-424 Szczecin
Tel. 91 449 43 58
inkubator@zut.edu.pl
www.innowacje.zut.edu.pl

 

Staże organizowane są w ramach projektu "Czas na staż! Współpraca nauki i biznesu"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

artykuł promocyjny

aktualizowano: 2011-11-16 11:54
Wszystkich rekordów:

Społeczność