Prezentacje

Prezentacje 2019-10-10

Powiat Odra-Szprewa: tam, gdzie inwestycje spotykają dogodne warunki życia

Rozciągający się na południowy wschód od Berlina aż do polskiej granicy region to setki hektarów atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, świetne warunki do życia w sąsiedztwie europejskiej metropolii, piękna przyroda i przyjazna administracja.

Powiat Odra-Szprewa łączy świetne warunki dla biznesu z wysoką jakością życia. Powiat Odra-Szprewa łączy świetne warunki dla biznesu z wysoką jakością życia.
Powiat Odra-Szprewa łączy świetne warunki dla biznesu z wysoką jakością życia.
Powiat Odra-Szprewa łączy świetne warunki dla biznesu z wysoką jakością życia.
Powiat Odra-Szprewa łączy świetne warunki dla biznesu z wysoką jakością życia.
Powiat Odra-Szprewa łączy świetne warunki dla biznesu z wysoką jakością życia.
Powiat Odra-Szprewa łączy świetne warunki dla biznesu z wysoką jakością życia.
Powiat Odra-Szprewa łączy świetne warunki dla biznesu z wysoką jakością życia.
Powiat Odra-Szprewa łączy świetne warunki dla biznesu z wysoką jakością życia.
Powiat Odra-Szprewa łączy świetne warunki dla biznesu z wysoką jakością życia.

Każdy, kto myśli o zlokalizowaniu biznesu na terenie oddalonym o niewiele ponad godzinę jazdy od Berlina, powinien odwiedzić miasta Be­eskow, Eisenhüttenstadt, Erkner, Fürstenwalde/ Spree czy Storkow (Mark). Ich skomunikowanie drogowe i kolejowe ze stolicą Republiki Federal­nej Niemiec już teraz robi wrażenie, a już wkrót­ce na kanale Odra-Szprewa rozpoczną się bada­nia zmierzające do zweryfikowania możliwości autonomicznego poruszania się statków. Nie­wykluczone, że ich wyniki będą miały wpływ na wznowienie ważnego w przeszłości transportu towarów drogą wodną ze Śląska przez Wrocław i Eisenhüttenstadt do Berlina i dalej do Rotterda­mu czy Dunkierki.

Eisenhüttenstadt

Sternikom statków żeglugi śródlądowej i kapitanom jachtów płynących Odrą w kierun­ku stolicy Niemiec właściwy kierunek pomagają znaleźć kontury pieców hutniczych nieopodal miasta Eisenhüttenstadt. Choć miasto kojarzo­ne jest z branżą metalurgiczną, oferty dostęp­nych w nim terenów inwestycyjnych nie są z nią związane. Trzeba jednak przyznać, że niewielka odległość od huty i jej zaplecza, jak i bliskość portu rzecznego wywierają bezpośredni wpływ na jakość oferty inwestycyjnej. Inwestorom za­mierzającym zagospodarować istniejące obszary przemysłowe władze Brandenburgii proponują bardzo korzystne warunki wsparcia. Samo mia­sto cenione jest przez mieszkańców za atrakcyj­ne i bezpieczne otoczenie.

Fürstenwalde

W dwudziestym wieku miasto Fürstenwal­de/Spree rozsławił producent latarni morskich. Obecnie znane jest z wytwarzania turbin wiatrowych. Jego atutami są nie tylko korzystne poło­żenie w bliskim sąsiedztwie Berlina, ale również renoma centrum gospodarczego, edukacyjnego i kulturalnego. Na kolejnych inwestorów czeka tam ok. 370 ha gruntów przemysłowych i han­dlowych. Niektórzy, np. z Danii czy Szwecji, już skorzystali z tej szansy, zachęceni ofertą bizne­sową i warunkami życia. Po pracy można się tam zrelaksować żeglując na jeziorze Scharmützelsee albo grając w golfa w klubie Bad Saarow.

Erkner

Zbaczając w drodze do Berlina z autostrady nr 12 w kierunku do Hamburga warto zjechać z autostrady A 10 zjazdem numer 6 i zajrzeć do Erkner, małego miasta bardzo dobrze skomuni­kowanego ze stolicą Niemiec. Ten fakt nie jest z pewnością jedynym powodem, dla którego znalezienie terenu pod inwestycję w okolicach Erkner to spore wyzwanie. Firmy działające w Erkner związane są głównie z branżą chemiczną.

Przyjazna administracja

Inwestycjom w powiecie Odra-Szprewa sprzyja przyjazne podejście lokalnych władz. Rolf Lindemann, piastujący od lutego 2017 r. funkcję starosty powiatu Odra-Szprewa mawia, że „życie toczy się w indywidualnych przypadkach” i widzi gwarancję rozwoju regionu w indywidualnym podejściu do spraw takich jak lokalizacja inwesty­cji oraz związane z nią procedury.
Urząd jest świadomy wyzwań, z których naj­większym jest dynamicznie zmieniająca się sytu­acja demograficzna.

– Chcąc mu podołać powinniśmy zatroszczyć się przede wszystkim o zapewnienie mieszkań i opieki zdrowotnej, jak również o zabezpiecze­nie możliwości korzystania z komunikacji maso­wej wszystkim grupom wiekowym. Poczynione w tym kierunku kroki nie tylko powstrzymają, ale wręcz zapobiegną emigracji. Tym samym stwo­rzona zostanie podstawa do utrzymania wystar­czającej liczby wykwalifikowanych pracowników niezbędnych dla zabezpieczenia potrzeb mieszkań­ców, co jednocześnie przyczyni się do odczuwal­nego podniesienia jakości życia – mówi Gundula Teltewskaja, kierownik Wydziału Rozwoju Ob­szarów Wiejskich w Starostwie Odra-Szprewa.

Władze Powiatu Odra-Szprewa wspólnie z polskimi powiatami parterskimi realizują pro­jekty, których celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego regionu pogranicza. Do takich projektów należy zaliczyć konferencję, która od­będzie się pod koniec września br., a której tema­tem będzie promocja rozwoju żeglugi na Odrze.

Tu warto żyć, pracować i prowadzić biznes

Dogodne położenie wzdłuż autostrady A12 między Poznaniem a Berlinem, połączenia z całym światem dzięki berlińskim lotniskom, bli­skość renomowanych uniwersytetów w Berlinie, Cottbus i Frankfurcie nad Odrą, a do tego fanta­styczne warunki do wypoczynku sprawiają, że każ­dy, kto prowadzi firmę, szuka nowych wyzwań za­wodowych lub chce wypocząć na łonie przyrody, znajdzie w powiecie Odra-Szprewa coś dla siebie. Jak najlepiej skorzystać z potencjału tego miejsca, warto dowiedzieć się od doradców inicjatywy Bu­siness Location Network, kontaktując się z nimi poprzez stronę brandenburgia-wschodnia.com

artykuł promocyjny

aktualizowano: 2019-10-10 17:54
Wszystkich rekordów: