Prezentacje

Prezentacje 2017-10-05

Audytor na ratunek biznesowi

Pojawienie się na rynku szczecińskim RSM Poland pomoże zachodniopomorskim firmom zyskać bezpośredni dostęp do nowych usług. Chodzi przede wszystkim o szeroko rozumiane usługi audytorskie, zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny czy coraz bardziej popularny SOC reporting. Rozmowa z Piotrem Staszkiewiczem, Audit Partnerem RSM Poland.

Piotr Staszkiewicz, Audit Partner RSM Poland Piotr Staszkiewicz, Audit Partner RSM Poland

Ile znaczą dla biznesu usługi audytorskie?

Jeszcze niedawno biegli rewidenci kojarzyli się głównie z kontrolerami, weryfikatorami danych historycznych, których praca traktowana była jako zło konieczne. Obecnie biegli rewidenci coraz częściej uważani są za doradców, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem mogą wspierać działalność spółki. W takich przypadkach kierownictwo firmy dzieli się z biegłym rewidentem swoimi problemami w biznesie, a biegły rewident ma możliwość zidentyfikować słabe punkty organizacji, co pozwala z kolei na minimalizację istniejących ryzyk oraz wprowadzenie odpowiednich rozwiązań naprawczych i/lub zapobiegawczych. Współpraca z firmami audytorskimi, które świadczą kompleksowe usługi, czyli poza badaniem sprawozdania finansowego są w stanie zapewnić wsparcie w obszarze zarządzania ryzykiem lub też wskazać słabości kontroli wewnętrznej, umożliwia przede wszystkim szybki dostęp do specjalistycznej wiedzy i uzyskanie optymalnych i bezpiecznych rozwiązań. Rolą audytora jest zidentyfikowanie potrzeb klienta, zaprojektowanie rozwiązania i wspólna jego realizacja, ale zawsze w kontekście celu biznesowego, jaki chce osiągnąć klient.

Jakimi cechami powinien wyróżniać się dobry doradca?

Dobry doradca potrafi przede wszystkim zrozumieć specyfikę branży klienta, jego wartość biznesową i czynniki kształtujące przewagę konkurencyjną, dzięki czemu świadczone przez niego usługi przynoszą wartość dodaną.

W jaki sposób współpraca z RSM Poland może przyczynić się do poprawy funkcjonowania firmy?

Możliwości jest wiele. Przykładowo, przeprowadzając audyt wewnętrzny, dostarczamy przedsiębiorcom niezależnej i obiektywnej informacji na temat procesów wewnętrznych w firmie oraz zapewniamy o ich skuteczności lub identyfikujemy ich słabe strony. Pomagamy opracowywać skuteczne mechanizmy kontroli wewnętrznej oraz doradzamy, jak rozwijać dotychczasowe praktyki, by stawały się bardziej wydajne. Dokonujemy oceny kluczowych struktur i procesów, które są niezbędne do wzmocnienia skutecznego ładu korporacyjnego. Klienci korzystający z audytu wewnętrznego dowiadują się, jak minimalizować ryzyko, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

Czy zatem spółka współpracująca z RSM Poland może uniknąć ryzyka związanego ze swoją działalnością?

Pamiętajmy, że nie da się całkowicie wyeliminować ryzyka (chyba że zrezygnujemy z danego działania). Specjaliści RSM zdecydowanie pomogą w istotnym stopniu je ograniczyć. Ryzyko jest kombinacją prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia oraz jego konsekwencji dla przedsiębiorstwa, wpływających pozytywnie bądź negatywnie na osiąganie przez organizację założonych celów. Stosując Risk Management można skutecznie zarządzać ryzykiem w przedsiębiorstwie, co przyczyni się do minimalizacji niepowodzenia w kontekście założonych celów organizacji. Jednak zrozumienie i prawidłowe zarządzanie ryzykiem wymaga od organizacji przyjęcia odpowiedniej polityki i strategii. Dlatego doradzamy klientom, jak skutecznie ograniczać ryzyka oraz jak podejmować decyzje maksymalizujące szanse powodzenia przedsięwzięć gospodarczych. Pomagamy w zarządzaniu ryzykiem strategicznym, finansowym, operacyjnym i technologicznym. Doradzamy przy wdrożeniu systematycznego, ciągłego procesu nakierowanego na identyfikację i ocenę ryzyk, wskazującego ewentualne działania oraz potencjalne szanse i zagrożenia, które mogą mieć wpływ na osiągnięcie założonych biznesowych celów jednostki. Razem z naszymi klientami analizujemy zagrożenia, przed którymi stoi ich organizacja oraz identyfikujemy je i przygotowujemy klienta na potencjalne zagrożenia.

Czy klienci widzą korzyści rozszerzenia programów zarządzania ryzykiem poza obszarem sprawozdawczości finansowej?

Naszym zdaniem coraz częściej tak się dzieje, dlatego RSM wspiera takie spółki dostarczając im kompleksowe rozwiązania i usługi, np. dla klientów, którzy zlecają realizację części lub całość swoich procesów zewnętrznym firmom oferujemy SOC reporting, będący potwierdzeniem jakości nabywanej przez nich usługi. Dzięki temu mają oni pewność, że kontrole wewnętrzne w ramach firmy outsourcingowej są odpowiednio zaprojektowane i – co ważniejsze – właściwie realizowane, a co za tym idzie, ryzyko jest ograniczone do akceptowalnego poziomu. Audyt przeprowadzany jest zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu (ISAE 3402), a przygotowany na jego podstawie raport może być także udostępniony audytorom badającym sprawozdanie finansowe, dzięki czemu mogą oni polegać na zamieszczonych w nim wynikach i ustaleniach. To z kolei może mieć wpływ na ograniczenie lub nawet eliminację konieczności wykonywania dodatkowych procedur przy weryfikacji sprawozdań finansowych klientów. Organizacja, która posiada taki raport w sposób istotny może przyczynić się do minimalizacji zaangażowania dodatkowych zasobów, a tym samym obniżyć koszty. Również dla samych firm outsourcingowych raport taki jest potwierdzeniem wysokiej jakości oferowanych usług. W konsekwencji, wzrasta zaufanie między stronami (firmy outsourcingowe oraz jednostki zlecające), co jest niezmiernie istotne na dzisiejszym konkurencyjnym rynku.
 

RSM Poland
Oddział Szczecin
Kosmos Art & Business Center
Al. Wojska Polskiego 8
70-471 Szczecin
rsmpoland.pl/pl/offices/szczecin
office@rsmpoland.pl
Tel. +48 91 4232 041
 

artykuł promocyjny

aktualizowano: 2017-10-05 17:24
Wszystkich rekordów: