Prezentacje

Prezentacje 2020-03-19

Pracownicy z Ukrainy nie wyjadą masowo z Polski do Niemiec

Obowiązująca od marca niemiecka ustawa dotycząca zatrudnienia cudzoziemców jest zbyt restrykcyjna, a jej intencją jest dopuszczenie do niemieckiego rynku pracy specjalistów i osób o wysokich kwalifikacjach (np. programistów). Nie słabnie za to zainteresowanie niemieckich firm zatrudnieniem pracowników z Polski – informują eksperci z Izby Przemysłowo- -Handlowej Brandenburgii Wschodniej IHK Ostbrandenburg i inicjatywy Business Location Network.

W mediach od miesięcy pojawiają się roz­ważania na temat tego, ilu pracowników z Ukrainy opuści Polskę, aby szukać lepiej płat­nej pracy w Niemczech po zliberalizowaniu przepisów dotyczących zatrudnienia w kraju naszych zachodnich sąsiadów. Tymczasem w niemieckich organizacjach biznesowych za­interesowanie tym tematem budzi zdziwienie.
– Z zapisów ustawy o imigracji pracowników wykwalifikowanych wynika, że osoba spoza Unii Europejskiej, np. z Ukrainy, zainteresowana pra­cą w Niemczech będzie musiała otrzymać wizę uprawniającą do podjęcia pracy. Jej otrzymanie jest obwarowane koniecznością spełnienia kil­ku istotnych warunków, które, w naszej ocenie, sprawią, że nie ma szans na masową emigrację zarobkową ukraińskich pracowników z Polski do Niemiec – mówi Agnieszka Martini, prawnik

zajmująca się współpracą międzynarodową w Izbie Przemysłowo-Handlowej IHK Ostbran­denburg i doradca ośrodka Enterprise Europe Network we Frankfurcie nad Odrą.

Pierwszym warunkiem niezbędnym, aby otrzymać wizę, będzie potwierdzenie kwalifi­kacji zawodowych. W Niemczech takie formal­ne potwierdzenie umiejętności wymagane jest w wielu zawodach – np. ratownika medyczne­go, glazurnika czy kierowcy. Potwierdzone będą musiały być również dyplomy studiów wyższych. Ale to nie wszystko. Osoba ubiega­jąca się o wizę uprawniającą do pracy będzie musiała wykazać się znajomością języka nie­mieckiego na poziomie co najmniej B1, a także dysponować konkretną ofertą pracy.

Ciekawy wyjątek stanowią specjaliści IT. Oso­by z tej branży, które mogą wykazać się co naj­mniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym, nie będą musiały przechodzić procesu uznania kwalifikacji zawodowych w celu uzyskania wizy.

Nowe przepisy uwzględniają możliwość przyjazdu do Niemiec w celu poszukiwania pra­cy, a także zdobycia, uzupełnienia oraz uznania kwalifikacji zawodowych. Jednak również w ta­kich przypadkach osoby spoza UE muszą spełnić konkretne wymogi, ze znajomością języka na poziomie od A2 do B2 i poświadczoną możliwo­ścią utrzymania się w Niemczech włącznie.

– Intencją ustawodawcy było otwarcie rynku pracy dla specjalistów i osób o wysokich kwali­fikacjach. Ustawa wyklucza w rezultacie możli­wość przyjazdu osób, które szukają pracy np. przy prostej produkcji, w budownictwie, opiece nad osobami starszymi, w handlu czy w transporcie, niezależnie od posiadanego wykształcenia i po­ziomu znajomości języka, tak jak ma to miejsce w Polsce – tłumaczy Agnieszka Martini.

– W związku z wymogami zapisanymi w no­wej ustawie niemieccy przedsiębiorcy nie liczą na masowy napływ pracowników z Ukrainy. Są natomiast bardzo otwarci w kwestii zatrudnienia Polaków i nawiązywania współpracy z polskimi firmami. Wspiera ich w tym inicjatywa Business Location Network (BLN) – sieć instytucji i spółek wspierających gospodarkę z powiatów znajdują­cych się między polsko-niemiecką granicą a Berli­nem. BLN zapewnia bezpłatne informacje w języku polskim wszystkim zainteresowanym pracą oraz świadczeniem usług na rzecz niemieckich firm i in­stytucji. Specjalnie z myślą o nich rozbudowywana jest strona www.brandenburgia-wschodnia.com, na której znaleźć można linki do wiodących serwi­sów ogłoszeń o pracę w regionie, do stron o życiu w Brandenburgii wschodniej oraz dane kontak­towe ekspertów, którzy odpowiadają na pytanie dotyczące regionu – mówi Anetta Poethke od­powiedzialna za współpracę międzynarodową w Izbie Przemysłowo-Handlowej IHK Ostbran­denburg i doradca ośrodka Enterprise Europe Network we Frankfurcie nad Odrą.

Business Location Network – zapytaj ekspertów o niemiecki rynek

Business Location Network jest wspólnym przedsięwzięciem firm i instytucji promują­cych gospodarkę z regionu wschodniej Bran­denburgii (obszar między granicą polsko-nie­miecką a Berlinem). Jego głównym zadaniem jest wspieranie polsko-niemieckich kontaktów gospodarczych, m.in. poprzez bezpłatną informację i wsparcie w języku polskim dla firm i osób prywatnych zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej lub podjęciem pracy na terenie Niemiec. Business Location Network prowadzi polskojęzyczny serwis www.brandenburgia-wschodnia.com, w którym informuje o możliwościach życia, pra­cy, prowadzenia biznesu w Brandenburgii.
 

Osoby do kontaktu w języku polskim:

 

Anetta Poethke
Referent ds. Międzynarodowych
Wydział ds. Gospodarczych IHK Ostbrandenburg
Enterprise Europe Network
+49 335 5621 1342
poethke@ihk-ostbrandenburg.de

Agnieszka Martini
Referent ds. Międzynarodowych
Wydział ds. Gospodarczych IHK Ostbrandenburg
Enterprise Europe Network
+49 335 5621-1343
martini@ihk-ostbrandenburg.de
www.brandenburgia-wschodnia.com


artykuł promocyjny

aktualizowano: 2020-03-19 12:54
Wszystkich rekordów:

Społeczność