Prezentacje

Prezentacje 2018-08-22

Złóż wniosek. Miliony z RPO czekają.

Dofinansowanie dla firm z branży stoczniowej: jak je zdobyć?

 /fot.: pixabay.com / /fot.: pixabay.com /

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego będący Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, 29 czerwca 2018 ogłosił długo wyczekiwany przez przedsiębiorców z branży morskiej konkurs dla przemysłu stoczniowego w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Wnioski o dofinansowanie można składać od 1 sierpnia do 27 września 2018 roku. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w lutym 2019 roku. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach tego konkursu wynosi 38 821 500 złotych.

W ramach tego konkursu możliwe będzie dofinansowanie projektów zakładających innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw, a dokładniej projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności przemysłu stoczniowego. Wsparcie w konkursie otrzymają przedsiębiorstwa funkcjonujące w ramach inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego:

 • Wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe
 • Zaawansowane wyroby metalowe
 • Produkty drzewno – meblarskie
 • Produkty inżynierii chemicznej i materiałowej
 • Multimodalny transport i logistyka
 • Produkty oparte na technologiach informacyjnych.


Należy zaznaczyć, że w konkursie powyższe branże będą wspierane tylko w sytuacji, gdy będą produkować i/lub dostarczać elementy do produkcji statków lub łodzi wycieczkowych.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest jednak zakres projektu, który musi być ściśle powiązany z przemysłem stoczniowym, w szczególności w zakresie budownictwa okrętowego. Możliwe będzie sfinansowanie inwestycji w grunty, budynki, budowle, roboty budowlane, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, które prowadzić będą do:

 • Budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,
 • Wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu,
 • Zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
 • Zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.


Należy jednak mieć na uwadze, że dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia w zakresie i na rzecz budowy statków, konstrukcji pływających, łodzi, konstrukcji offshore i/lub ich naprawy, konserwacji, przebudowy, a także produkcja i dostarczanie wyposażenia i części statków, konstrukcji pływających, łodzi, konstrukcji offshore (np. kotwic, śrub napędowych, silników, instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, instalacji, oświetlenia). Ponadto wszystkie projekty muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej.

Realizacja projektu musi się przyczynić do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej co najmniej na poziomie firmy, oraz do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa co najmniej na poziomie ponadregionalnym.

Dofinansowane mogą być projekty o charakterze stacjonarnym, gdzie możliwe będzie fizyczne określenie ich lokalizacji na terenie województwa zachodniopomorskiego, oraz niestacjonarnym, gdzie nabyte środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne ze względu na swoją specyfikę nie są instalowane na stałe.

W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie na poziomie 55 proc. całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw, oraz 45 proc. całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw, przy jednoczesnym limicie maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu na poziomie 4 mln złotych oraz minimalnej wartości tych wydatków w wysokości  300 tys. złotych. Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach konkursu obejmuje:

 • Nabycie nieruchomości niezabudowanej i/lub zabudowanej (limit 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych,  przypadku terenów poprzemysłowych i opuszczonych 15%);
 • Nabycie lub wytworzenie środków trwałych;
 • Zakup robót i materiałów budowlanych;
 • Nabycie wartości niematerialnych i prawnych;
 • Dzierżawa/najem instalacji lub maszyn na podstawie umowy leasingu finansowego;
 • Prace przygotowawcze.


Wybór projektów, które będą rekomendowane do dofinansowania odbywać się będzie poprzez przyznawanie punktacji w ramach kryteriów premiowanych, takich jak:

 • Wpływ projektu na innowacyjność zachodniopomorskiej gospodarki, gdzie należy uwzględnić aspekty takie jak wdrażanie wyników prac B+R, nowatorstwo zastosowanych rozwiązań, współpracę z jednostkami naukowymi – ocena do 5 punktów
 • Pozytywny wpływ na rozwój potencjału gospodarczego regionu, w szczególności sektora stoczniowego – kryterium dotyczy bezpośredniej działalności przedsiębiorstwa sklasyfikowanej jako kody PKD:
  - 30.11.Z – Produkcja statków i konstrukcji pływających, 30.12.Z – Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych – 16 punktów
  - Pozostały zakres budownictwa okrętowego wykraczający poza powyższe kody PKD – 12 punktów
 • Minimum 3 letnie doświadczenie wnioskodawcy w sektorze stoczniowym – 4 punkty
 • Gotowość do realizacji projektu oznaczająca posiadanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, koncesji itp., (projekt może również nie wymagać regulowania tych kwestii) – 2 punkty
 • Wpływ projektu na Strategię Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego – 2 punkty
 • Poprawa konkurencyjności wnioskodawcy na poziomie krajowym – 5 punktów, lub światowym – 10 punktów
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o design:
  - jeżeli przedsięwzięcie polega na wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów bądź usług i zostało przygotowane w oparciu o proces rozwoju uwzględniający etap projektowania wzorniczego – 1 punkt
  - wnioskodawca posiada brief, specyfikację produktu, dokumentację techniczną, dokumentację technologiczną – 1 punkt
 • Zabezpieczenie praw własności intelektualnej – najwięcej punktów można uzyskać w przypadku, gdy wnioskodawca jest właścicielem praw ochrony na wzór przemysłowy lub patentu związanego z realizacją projektu – 4 punkty
 • Przeprowadzenie analizy ryzyka oraz zaplanowanie planu reakcji na prawdopodobne sytuacje – 2 punkty
 • Wprowadzenie innowacji produktowej na docelowym rynku:
  - regionalnym – 3 punkty
  - krajowym – 6 punktów
  - światowym – 9 punktów
 • Wprowadzenie do praktyki przedsiębiorstwa innowacji procesowej co najmniej w skali rynku:
  - regionalnego – 3 punkty
  - polskiego – 6 punktów
   
 • Wdrożenie innowacji nietechnologicznej – 1 punkt
 • Projekt dotyczy wysokich lub średniowysokich technologii, zgodnie z klasyfikacją Eurostat – 3 punkty
 • Projekt dotyczy:
  - Wdrożenia przeprowadzonych samodzielnie wyników prac B+R – 4 punkty
  - Wdrożenia wyników zleconych prac B+R – 3 punkty
  - Wdrożenia zakupionych wyników prac B+R – 2 punkty
 • Projekt uwzględnia lokalne uwarunkowania, tzn. będzie miał wpływ na przywracanie i utrwalanie ładu przestrzennego poprzez uwzględnianie endogenicznych potencjałów, ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, powojskowych, popegeerowskich, pokolejowych, oraz zastosowanie rozwiązań związanych z ochroną środowiska – do 5 punktów
 • Utworzenie minimum 1 miejsca pracy w wymiarze 1 etatu – 3 punkty
 • Komplementarność projektu względem innych projektów przedsiębiorstw i samorządów lokalnych – 4 punkty
 • Współpraca z dostawcami/odbiorcami z obszaru województwa we wspólnym budowaniu łańcucha wartości w sektorze budownictwa okrętowego – 2 punkty
 • Wprowadzenie/unowocześnienie usług świadczonych na rzecz regionalnych kooperantów w sektorze budownictwa okrętowego – 2 punkty
 • Rozszerzenie lub nawiązanie współpracy z dostawcami, odbiorcami z obszaru województwa - 1 punkt
 • Wnioskodawca jest członkiem organizacji branżowej zrzeszającej przedsiębiorców – 1 punkt
 • Współpraca z podmiotami edukacyjnymi (szkoły zawodowe, Cech Rzemiosł, Izba Rzemieślnicza, szkoła uczelnia) – 1 punkt
 • Podejmowanie działań z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu – 1 punkt
 • Wykazanie ponadprzeciętnej zdolności organizacyjnej i finansowej do utrzymania rezultatów projekty – 2 punkty
 • Wytwarzanie produktów projektu za pomocą nowoczesnych technologii i/lub materiałów – 2 punkty
 • Zastosowanie rozwiązań dostosowujących infrastrukturę do skutków zmian klimatu (np. powódź, susza) – 1 punkt
 • Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji podobnych przedsięwzięć – 3 punkty
 • Odprowadzanie podatków na terenie województwa zachodniopomorskiego (PIT, CIT, VAT, akcyza, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podarek od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki)
  - Jeden z podatków – 1 punkt
  - Dwa z podatków – 2 punkty
  - 3 lub więcej podatków – 3 punkty


Ponieważ lista kryteriów punktowanych jest bardzo długa, oraz zainteresowanie konkursem wśród firm z przemysłu stoczniowego jest duże, należy przed podjęciem decyzji o ubieganie się o dofinansowanie przeanalizować możliwość spełnienia większości kryteriów określonych w konkursie.

Nowością w ramach obecnego naboru jest rozszerzenie definicji tzw. „efektu zachęty” w jaki musi wpisywać się przedkładany projekt.

Wnioskodawca musi wykazać, że pomoc stanowi zachętę w jednym z dwóch scenariuszy tj.:

 1.  scenariusz nr 1 związany z decyzją dotyczącą inwestycji, w którym pomoc stanowi zachętę do podjęcia pozytywnej decyzji dotyczącej inwestycji, ponieważ inwestycja, która bez przyznanej pomocy nie byłaby wystarczająco rentowna dla beneficjenta, może zostać zrealizowana w danym obszarze (decyzja dotycząca inwestycji), albo
   
 2. scenariusz nr 2 związany z decyzją dotyczącą lokalizacji, w którym pomoc stanowi zachętę do zrealizowania planowanej inwestycji na danym obszarze, a nie gdzie indziej, ponieważ kompensuje ograniczenia i koszty netto wynikające z lokalizacji w danym obszarze, przy czym projekt nie może otrzymać dofinansowania jeżeli w przypadku braku pomocy inwestycja zostałaby zlokalizowana w regionie (NUTS 2) w rozumieniu rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1059/2003 z dnia 26 maja 2003 roku w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) o wyższej lub takiej samej intensywności pomocy regionalnej.


W przypadku wyboru scenariusza nr 1 należy opracować wówczas dwie analizy finansowo-ekonomiczne z „dotacją” oraz „bez dotacji”.

Jest to pierwszy konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczony dla branży stoczniowej.

Firma Najda Consulting przygotowała w poprzednich konkursach w ramach działania 1.5 z sukcesem 10 projektów na łączną wartość inwestycji 79 451 429,46 złotych, natomiast łączne dofinansowanie dla tych projektów wyniosło 27 154 190,47 złotych. W poprzednich konkursach dofinansowanie dostały między innymi takie projekty jak: „Wdrożenie innowacji w ramach budowy zakładu innowacji technologicznych wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Czarnowie” dla przedsiębiorstwa produkcyjnego „GOTECH” Sp. z o.o. (wartość projektu – 12 414 070,20 zł, dofinansowanie – 3 532 459 zł), „Wprowadzenie na rynek zindywidualizowanych narzędzi mechanicznych dla przemysłu przetwórczego przez SCANWIR Łukasz Wojtkun Rafał Pankowski Spółka Jawna” (wartość projektu – 4 666 940,60 zł, dofinansowanie – 1 707 417,27 zł), czy też „Wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi cięcia i ukosowania kształtowników i profili w co najmniej 7 osiach metodą cięcia plazmowego oraz cięcia termicznego zgodnej z wymogami normy EN 1090-2 w klasie EXC4 przez firmę Navikon SRY sp. z o.o. w Świnoujściu” (wartość projektu – 3 298 983 zł, dofinansowanie – 1 072 840 zł).
 

Najda Consulting
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27/1470 – 354 Szczecin
tel.: 091 432 01 60 – 65
najdaconsulting.pl
office@najdaconsulting.pl


artykuł promocyjny

aktualizowano: 2018-08-23 08:07
Wszystkich rekordów: