Prezentacje

Prezentacje 2019-10-10

Märkisch-Oderland po polsku

15 lat po wejściu Polski do Unii Europejskiej współpraca przygraniczna z Niemcami stała się codziennością. Pojawiły się jednak wyzwania, których rozwiązanie wymaga wiedzy i doświadczenia. Taką pomocą służą rozsiane  po pograniczu centra usługowo-doradcze, z których jedno mieści się w Strausbergu niedaleko Berlina.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, otwarcie granic i rynku pracy sprawiły, że mię­dzynarodowe kontakty – szczególnie w re­gionie przygranicznym – stały się intensywne jak nigdy wcześniej. Wraz z nimi rozwinęły się relacje gospodarcze i to bynajmniej nie jedno­stronne. Dla wielu przedsiębiorców z Polski geopolityczne zmiany stały się szansą na roz­wój biznesu po drugiej stronie Odry, a także znalezienia nowego miejsca zamieszkania.  

Praktycznie nie spotykam na pograniczu już osób, które nie mają żadnej wiedzy o sąsiadach zza miedzy – przyznaje Olga Bowgierd z Cen­trum Usługowo-Doradczego SBC działającego w brandenburskim Strausbergu, zaledwie 30 kilometrów na wschód od Berlina. – Pojawia­ją się jednak pytania bardziej szczegółowe, np. związane z rodzajami podatków, które obowią­zują przedsiębiorców prowadzących działalność w Niemczech, a także ubezpieczeń czy możliwo­ści otrzymania dofinansowania na start firmy za granicą.  

I właśnie wyjaśnianiem tego typu niuan­sów zajmuje się SBC w Strausbergu. Jest to jedno z dziesięciu transgranicznych centrów usługowo-doradczych działających na terenie Brandenburgii, Pomorza Przedniego i woje­wództwa zachodniopomorskiego, współfinan­sowanych w ramach unijnego programu Inter­reg V A. Biuro w Strausbergu działa dopiero od dwóch lat, choć powiat Marchia Odrzańska (Märkisch-Oderland), na którego terenie się mieści, graniczy z Polską i od lat rozbudowuje kontakty transgraniczne.  Zadaniem centrum jest pomoc małym i średnim przedsiębiorcom polskim w nawią­zywaniu kontaktów z partnerami z Marchii Odrzańskiej, zaś niemieckim podmiotom go­spodarczym ułatwianie poszukiwania partne­rów z Polski. W zasobach biura znajduje się polsko-niemiecka baza firm, pracownikom SBC można także zlecić indywidualny research do­tyczący inwestowania lub prowadzenia bizne­su w Polsce czy w Niemczech.  

W nawiązaniu i utrzymaniu kontaktów po­magają organizowane przez centrum spotka­nia, m.in. cykliczne forum przedsiębiorców, a także konferencje, podczas których samorzą­dy z powiatu Marchii Odrzańskiej i Polski mogą odnowić, naprawić lub ulepszyć nieraz nieco zapomniane relacje nawiązane przed laty w ra­mach partnerstwa miast i np. poprawić wspólną komunikację. Ciekawą ofertę stanowią również seminaria i warsztaty poświęcone wyjaśnianiu skomplikowanych zagadnień: ubezpieczeń, po­datków, praw pracownika czy konsumenta.  

W dobie globalizacji wiele problemów gospodarczych, z którymi borykają się przed­siębiorcy po obu stronach granicy, jest takich samych lub bardzo podobnych. Tak jest m.in. z brakiem wykwalifikowanych pracowników, szukaniem ich za granicą (w tym na Ukrainie) czy trudnościami w uznaniu kwalifikacji za­wodowych. Tym zagadnieniom poświęcone będzie najbliższe polsko-niemieckie forum przedsiębiorców pt. „Pozyskiwanie pracow­ników“, które odbędzie się 22 października w Kostrzynie nad Odrą. W programie oprócz wykładów zaplanowano warsztaty, dotyczące m.in. różnic w polskich i niemieckich syste­mach edukacyjnych, pozyskiwania polskich uczniów na praktyki zawodowe w Niemczech i formułowania dla nich zrozumiałej oraz atrak­cyjnej oferty praktyk. Jeden z warsztatów po­święcony będzie tzw. kompetencjom miękkim, np. tworzeniu przyjaznej atmosfery w pracy dla nowych pracowników oraz różnicom w obu krajach, jakie funkcjonują w zakresie łączenia życia zawodowego i rodzinnego. Udział w fo­rum jest bezpłatny, a całość będzie tłumaczo­na symultanicznie. Zgłoszenia należy nadsyłać do 14 października na adres: sbc@stic.de.   Wiele z omawianych na warsztatach zagad­nień dostępnych jest później w formie dwuję­zycznych filmów w internecie na stronie www. stic.de pod zakładką „DE/PL poradnik” albo na Facebooku na profilu „Märkisch-Oderland DE­-PL”, dzięki czemu seminaria nie są tylko przed­sięwzięciami jednorazowymi.    W tym roku SBC Strausberg zaplanował jeszcze dwa seminaria fachowe w formie on­line (tzw. webseminaria) – jedno poświęco­ne podatkowi od działalności gospodarczej w Niemczech (tzw. Gewerbesteuer), który nie występuje w takiej formie w Polsce i często stanowi niemały problem dla polskich przed­siębiorców oraz drugie – dotyczące pracow­ników sezonowych. Będzie ono adresowane zarówno do osób z Polski zainteresowanych taką formą zatrudnienia, jak i pracodawców niemieckich szukających za granicą kadry se­zonowej.  

Sąsiedztwo Berlina, a jednocześnie bliski kontakt z naturą sprawiają, że Marchia Odrzań­ska jest atrakcyjna nie tylko dla przedsiębior­ców, ale także dla osób, które szukają nowego miejsca zamieszkania i zamierzają podjąć tu pracę.  

– Ceny nieruchomości są tu dużo niższe niż w Berlinie, a pracy nie brakuje – zapewnia Urszula Lisowska-Jaroni z Centrum Usługo­wo Doradczego w Strausbergu. – Teren ten odznacza się też doskonałą infrastrukturą. Po upadku NRD wyremontowano lub zbudowano od nowa drogi, szkoły, przedszkola, centra kul­tury. Wszystko to czeka na mieszkańców – tak­że tych, którzy zechcą przeprowadzić się tu z Polski. SBC Strausberg jako jeden z projektów STIC Wirtschaftsfördergesellschaft Märkisch-Ode­rland mbH zajmuje się także aktywną reklamą owiatu Märkisch-Oderland w Polsce. Koncep­cja tworzonej aktualnie kampanii reklamowej i informacyjnej dla nowych, potencjalnych  eszkanców i pracobiorców z Polski obejmu­je nie tylko polskojęzyczne filmy reklamowe o regionie, ale także broszury informacyjne o   rwszych krokach w Märkisch-Oderland w kategorii „mieszkać, pracować i żyć”, wraz ze wszystkimi informacjami, gdzie i jak można  n eźć pomoc na miejscu. SBC Strausberg za­prasza do Märkisch-Oderland!DE-PL Service- und BeratungsCentrum
der Euroregion POMERANIA c/o STIC Wirtschaftsfördergesellschaft Märkisch-Oderland mbH
tel. +49 3341 3353721, +49 3341 3353722
e-mail: sbc@stic.de
www.stic.de
www.sbcud.net

 

artykuł promocyjny

aktualizowano: 2019-10-10 18:19
Wszystkich rekordów: