Know-how

Know-how 2018-04-26

Polska może stać się jedną wielką strefą ekonomiczną

Nowe zasady i nowelizacja przyznawania pomocy w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce (stan na kwiecień 2018 roku) przedstawia Andrzej Najda z Najda Consulting.

 /fot.: Pixabay.com / /fot.: Pixabay.com /

Najważniejszym aspektem zmian ma być całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych przy stosowaniu zwolnień podatkowych, a także decyzja o zwolnieniu z podatku dochodowego wydawana standardowo na 10-15 lat - to między innymi założenia projektu nowej formuły specjalnych stref ekonomicznych, która jest obecnie pod koniec procesu legislacyjnego.
Najnowsze założenia systemów wsparcia na terenach Specjalnych Stref Ekonomicznych mają zostać wprowadzone prawdopodobnie już od przyszłego roku. Wsparcie będzie skierowane do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców. Projektowane rozwiązanie przewiduje wsparcie nowych inwestycji w formie zwolnienia od podatku dochodowego. Wysokość wsparcia to zwolnienie ze 100 proc. podatku do limitu zależnego od poziomu bezrobocia w powiecie, w którym realizowana jest inwestycja oraz od poziomu intensywności wsparcia wynikającego z mapy pomocy regionalnej. Najlepiej dla przedsiębiorców będzie realizować inwestycję na obszarze o wysokim poziomie bezrobocia.

Partnerzy cyklu Know-how:

 

Wsparcie inwestycji przyznawane będzie na czas określony i nie będzie mogło przekraczać 15 lat - okres przyznania wsparcia będzie uzależniony od regionu – im bardziej rozwinięte regiony tym okres wparcia będzie krótszy i będzie wynosił 10, 12 lub 15 lat. Intensywność wsparcia może wynosić od 10 proc. do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale małym i średnim firmom przysługiwać będzie zwiększenie w stosunku do maksymalnej intensywności określonej dla poszczególnych regionów. Dla firm małych o 20 proc., a dla firm średnich o 10 proc.

Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie decyzji o wsparciu składa wniosek do ministra właściwego do spraw gospodarki. Decyzja o wsparciu określa okres jej obowiązywania, przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki, które przedsiębiorca obowiązany jest spełnić, dotyczące w szczególności:

 1. zatrudnienia przez przedsiębiorcę w związku z nową inwestycją, przez określony czas, określonej liczby pracowników;
 2. poniesienia przez przedsiębiorcę w określonym terminie kosztów kwalifikowanych inwestycji;
 3. terminu zakończenia realizacji inwestycji, po upływie którego koszty inwestycji poniesione przez przedsiębiorcę nie mogą być uznane jako koszty kwalifikowane;
 4. maksymalnej wysokości nakładów inwestycyjnych i dwuletnich kosztów pracy, jakie mogą być uwzględnione przy określeniu maksymalnej wysokości pomocy publicznej;
 5. terenu, na którym inwestycja zostanie zrealizowana, z uwzględnieniem danych ewidencyjnych nieruchomości


Kiedy można uzyskać dofinansowanie? Gdy przedsiębiorca zadeklaruje poniesienie ściśle określonej kwoty w ramach inwestycji i uzyska pozytywną decyzję o wsparciu. Wymagana kwota nakładów to od 10 do 100 mln zł. Jest ona uzależniona od poziomu bezrobocia w lokalizacji inwestycji, z możliwością obniżenia kwoty.

Preferencje uzyskają podmioty realizujące swoje inwestycje na obszarach słabiej rozwiniętych, z wysokim poziomem bezrobocia. Przewidziane są również obniżenia wymaganych nakładów inwestycyjnych dla:

 • inwestycji w zakresie nowoczesnych usług dla biznesu – o 80 proc.
 • mikro przedsiębiorstw – o 98 proc.
 • małych przedsiębiorstw – o 95 proc.
 • średnich przedsiębiorstw – o 80 proc.

      
Każdy projekt będzie oceniany na podstawie kryteriów z podziałem na projekty z sektora usług nowoczesnych dla biznesu jak i dla projektów o charakterze przemysłowym. Projekty z sektora usług nowoczesnych dla biznesu i sektora przemysłowego  będą oceniane na podstawie kryteriów takich jak:

Sektor usług nowoczesnych dla biznesu:

 • Czy planuje się wysokopłatne miejsca pracy i stabilne zatrudnienie?
 • Czy planuje się inwestycję w projekty usługowe wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju?
 • Jaki będzie poziom sprzedaży eksportowej?
 • Czy inwestycja dotyczy centrum nowoczesnych usług dla biznesu o zasięgu wykraczającym poza Polskę?
 • Czy wnioskodawca należy do sektora MŚP?
 • Czy planuje się współpracę z ośrodkami akademickimi i badawczymi?
 • Czy planuje się wsparcie pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych?
 • Jaka jest lokalizacja inwestycji?
 • Czy planuje się działania z zakresu opieki nad pracownikiem?


Sektor przemysłowy:

 • Czy planuje się wyspecjalizowane miejsca pracy i stabilne zatrudnienie?
 • Czy planuje się inwestycję w branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju?
 • Jaki będzie poziom sprzedaży eksportowej?
 • Czy inwestycja obejmuje rozwój klastrów sektorowych?
 • Czy planuje się prowadzenie działalności B+R?
 • Czy planuje się wsparcie pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych?
 • Jaka jest lokalizacja inwestycji?
 • Czy planuje się współpracę ze szkołami branżowymi?


Koszty kwalifikowane – koszty nowej inwestycji lub koszt utworzenia nowych miejsc pracy


Przypomnijmy, że w Polsce istnieje 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE), których działalność za zgodą UE została przedłużona do 31 grudnia 2026 roku i na terenie których po zrealizowaniu inwestycji jest możliwa pomoc publiczna określona prawem unijnym (nowa regulacja ustawowa utrzymuje wszystkie prawa nabyte przez przedsiębiorców funkcjonujących w SSE).

Ta pomoc publiczna to między innymi zwolnienie z podatku dochodowego (CIT lub PIT) w wysokości od 15 do 50 proc. w zależności od regionu na terenie, którego położona jest strefa, kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.

Andrzej Najda,
dyrektor Najda Consulting

aktualizowano: 2018-04-27 07:12
Wszystkich rekordów:

Społeczność