Know-how

Know-how 2018-03-20

Nawet 850 tys. zł na promocję produktów i usług na rynku międzynarodowym

Internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw i promocja marek produktowych - na to można dostać pieniądze z PARP. Jak? Wyjaśnia (na przykładach) Andrzej Najda z Najda Consulting.

 /fot.: pixabay.com / /fot.: pixabay.com /

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand - Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Nabór wniosków będzie trwał  od 4 kwietnia do 8 maja 2018 r.

.Partnerzy cyklu Know-how:

 

W ramach poddziałania 3.3.3 PO IR dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych programem promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych i/lub uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w jednej z poniższych branż:

 •  Sprzęt medyczny
 • Maszyny i urządzenia
 • IT/ICT
 • Biotechnologia i Farmaceutyka
 • Moda Polska
 • Kosmetyki
 • Budowa i wykańczanie budowli
 • Jachty i łodzie
 • Meble
 • Polskie specjalności żywnościowe
 • Sektor usług prozdrowotnych
 • Części samochodowe i lotnicze


Dla każdej z tych branż opracowany został szczegółowy program promocji zawierający listę działań i konkretnych targów, na które można uzyskać dofinansowanie - maksymalnie w kwocie do 850 tys. zł.

Z programami promocji dla każdej z branż można zapoznać się na stronie naboru.

Maksymalny poziom dofinansowania zależy od wybranej przez Wnioskodawcę formy dofinansowania i wynosi:

 • w przypadku dofinansowania z udziałem środków z pomocy publicznej 50 proc.
 • w przypadku dofinansowania w postaci pomocy de minimis:

      - średnie przedsiębiorstwo 60 proc.
      - małe przedsiębiorstwo 75 proc.
      - mikroprzedsiębiorstwo z woj. mazowieckiego 80 proc.
      - pozostałe mikroprzedsiębiorstwa 85 proc.

Kosztami, które podlegają limitom są wydatki związane z zakupem usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy do 5 proc. wartości kosztów kwalifikowanych, wydatki na szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy do 2 proc. i koszty podróży służbowych pracowników i transportu oraz ubezpieczenia osób i eksponatów do 60 proc. wartości kosztów kwalifikowanych. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych to 1 mln PLN.

Jakie koszty możemy dofinansować?

W zakresie pomocy publicznej:

 • koszty wynajmu budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie, w tym koszty zakupu gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy stoiska wystawowego
   

W zakresie pomocy de minimis:

 • usługi doradcze dotyczące umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
 • szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
 • podróże służbowe pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie    wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych, w tym koszty: diet, noclegów, przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejscowej, innych niezbędnych wydatków związanych z tymi podróżami takich jak opłaty za: uzyskanie wiz, bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe,
 • transport i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,
 • rezerwacja miejsca wystawowego na targach, opłata rejestracyjna za udział w targach oraz wpis do katalogu targowego,
 • organizacja stoiska wystawowego na targach lub wystawie, w tym w szczególności koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa w danych targach lub danej wystawie,
 • reklama w mediach targowych,
 • udział w seminariach, kongresach i konferencjach,
 • organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej,
 • koszty informacyjno-promocyjne projektu


Przykładowy model projektu dla branży Maszyny i urządzenia

Przedsiębiorca zobowiązany jest wybrać przynajmniej jeden z poniższych pozaunijnych rynków perspektywicznych, który będzie zgodny ze strategią ekspansji firmy:

 1. Chiny
 2. Indie
 3. Iran
 4. Kazachstan
 5. Rosja
 6. Turcja

Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w charakterze wystawcy w przynajmniej trzech (3) działaniach targowych działania te są wymienione w programie załóżmy że przedsiębiorca wybrał następujące targi:

 1.  IME KALKUTA, Kalkuta, Indie, termin: listopad 2019
 2.  Gulfood Manufacturing, Dubaj, ZEA, termin: listopad 2018, 2019
 3.  Frankfurt, Niemcy, termin: Maj 2018, 2019

Przedsiębiorca biorący udział w programie zobowiązany jest do zakupu przynajmniej jednej  usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynki perspektywiczne
Z poniższych działań trzeba zrealizować co najmniej dwa:

 • Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość zakupu jednej  usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynkach perspektywicznych
 • Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, może wziąć udział w maksymalnie dwóch  grupowych wyjazdowych misjach gospodarczych, których celem jest rozpoznanie rynku, nawiązanie kontaktów biznesowych, wymiana doświadczeń, co doprowadzić powinno do nawiązania współpracy handlowej.
 • Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość organizacji indywidualnej misji gospodarczej do wskazanego przez przedsiębiorcę pozaunijnego rynku perspektywicznego
 • Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu może zorganizować maksymalnie sześć przyjazdowych misji gospodarczych


Zatem przykładowy budżet projektu dla mikroprzedsiębiorcy z woj. zachodniopomorskiego przy udziale pomocy de minimis wyglądałby następująco:
 

Budżet projektu Koszt
Koszt udziału w 3 targach w tym wszelkie opłaty
za wynajem i przygotowanie stoiska
350 000 zł
transport i ubezpieczenia osób i eksponatów
w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych
60 000 zł
udział w dwóch grupowych wyjazdowych
misjach gospodarczych
50 000 zł
Koszt usługi doradczej w zakresie przygotowania
wejścia na rynek Indii
20 000 zł
Koszt usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia
przedsiębiorcy na rynkach perspektywicznych
7 000 zł
Reklama w mediach targowych, wydruk folderów
i innych materiałów promocyjnych
21 000 zł
Suma 508 000 zł
Kwota dofinansowania 431 800 zł
Wkład własny 76 200 zł


Andrzej Najda,
dyrektor Najda Consulting

 

aktualizowano: 2018-04-13 06:55
Wszystkich rekordów:

Społeczność