Know-how

Know-how 2015-08-28

Dofinansowania z UE - na co mogą liczyć przedsiębiorcy?

Kto, kiedy i na co może pozyskać środki z RPO na lata 2014-2020? Na te pytania odpowiada Andrzej Najda, dyrektor Najda Consulting.

Andrzej Najda, dyrektor Najda Consulting /fot.: mab / Andrzej Najda, dyrektor Najda Consulting /fot.: mab /

W roku 2015 firmy z województwa zachodniopomorskiego mogą planować złożenie wniosków unijnych na pierwsze konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Kto może liczyć na dofinansowanie?

W ramach RPO w  latach 2014-2020 na dofinansowanie w 2015 roku liczyć mogą głównie przedsiębiorcy o statusie MSP, których projekty ukierunkowane są na:

 • innowacyjność
 • badania i rozwój
 • uzyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych
 • usługi rozwojowe związane z podniesieniem kwalifikacji pracowników.
 • projekty zlokalizowane w Specjalnej Strefie Włączenia.


Projekty nie wpisujące się w te kierunki a związane z innym typem inwestycji będą mogły liczyć na wsparcie w postaci instrumentów zwrotnych a więc pożyczek o preferencyjnym oprocentowaniu.


Partnerzy cyklu Know-how:Jakie są możliwości dla dużych przedsiębiorstw?

W nowej perspektywie finansowej wsparcie dla dużych przedsiębiorstw jest możliwe tylko w działaniach obejmujących współpracę B+R oraz rozwój infrastruktury  B+R, pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności badawczo-rozwojowej do regionalnej gospodarki z sektorem MSP. Duże przedsiębiorstwa mają również skorzystania z programu krajowego Inteligentny Rozwój w którym to mogą uzyskać dofinansowanie na prowadzenie prac badawczo rozwojowych wraz z uzyskaniem dofinansowania na utworzenie prototypu.    

Jakie konkursy zostaną uruchomione w III kwartale 2015 roku?

Pierwsze konkursy dla przedsiębiorców rozpoczną się w III kwartale 2015 roku (wrzesień) i dotyczyć będą tworzenia nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia. Minimalna liczba miejsc pracy jako musi zostać utworzona w wyniku realizacji projektu wspartego w ramach niniejszego działania to 10 etatów.

Przedmiotem przedsięwzięć mogą być inwestycje w budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych prowadzących do, budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa, wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/ usługi, zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa, zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego, których realizacja prowadzi do stworzenia trwałych miejsc pracy.

Przedsiębiorcy będą zobowiązani do utrzymania powstałych miejsc pracy przez okres co najmniej 4 lat od ich utworzenia.
Kwota dofinansowania będzie uzależniona od rzeczywiście utworzonej liczby miejsc pracy:

 • 10 miejsc pracy – 2 mln zł dofinansowania
 • powyżej 10 miejsc pracy 200 tys. zł za każde kolejne miejsce pracy.

 

Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć 10 mln zł
Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

 • 45 proc. - średnie przedsiębiorstwa,
 • 55 proc. - mikro i małe przedsiębiorstwa.

 

Obszary, które wpisują się w Specjalną Strefę Włączenia znaleźć można na mapce na str. 25 w publikacji: zaznaczone są na mapce kolorem czerwonym.

Szczegóły dotyczące SSW w tym wykaz gmin wchodzących do Specjalnej Strefy Włączeniamożna znaleźć w tym dokumencie: http://bip.rbip.wzp.pl/sites/bip.wzp.pl/files/articles/delimitacjasswwramachrpowz.pdf

Kolejne działanie w ramach którego będzie możliwość składania wniosków dotyczy usług rozwojowych skierowanych do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego, wzrostu poziomu konkurencyjności i kondycji zachodniopomorskich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie przedsiębiorcy możliwości dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych w ramach oferty dostępnej w Rejestrze Usług Rozwojowych, odpowiadających w największym stopniu na aktualne potrzeby przedsiębiorstwa. W ramach tego działania wsparcie będzie można uzyskać m in. na:

 • usługi szkoleniowe
 • usługi rozwojowe o charakterze zawodowym, w tym m.in.: kwalifikacyjny kurs zawodowy, kurs umiejętności zawodowych oraz inne, które umożliwiają uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych
 • inne usługi rozwojowe:  

    

  - usługi doradcze,
      - coaching,
      - mentoring,
      - studia podyplomowe,
      - projekt zmiany,
      - egzamin

 • usługi e-learningowe.

 

Na wsparcie mogą liczyć w szczególności pracownicy: powyżej 50. roku życia, pracownicy niskowykwalifikowani oraz przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu.

Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu wyniesie 85 proc.

Co nas czeka w IV kwartale 2015 roku?

Z uwagi na niski stopień dotychczasowej współpracy zachodniopomorskich przedsiębiorstw w zakresie prac badawczo-rozwojowych z jednostkami naukowymi wyodrębnione zostało działanie  na dofinansowanie projektów badawczo- rozwojowych przedsiębiorstw - inicjujące współpracę przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, w ramach którego przedsiębiorstwa będą miały możliwość zakupienia w jednostce naukowej usług badawczo–rozwojowych związanych z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu/usługi bądź jego przetestowanie.

Jedno przedsiębiorstwo może zrealizować jeden lub kilka bonów z zastrzeżeniem, iż łącznie jedno przedsiębiorstwo może otrzymać na realizację tego typu projektów maksymalnie 50 tys. zł dofinansowania, wartość dofinansowania wynosi aż 85 proc.

Natomiast w 2016 r. w ramach działania 1.4 Wdrażanie wyników prac B+R będzie można otrzymać dofinansowanie na zastosowanie przez mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa wyników projektów badawczo-rozwojowych, w szczególności finansowanych w ramach działania 1.1 RPO WZ 2014–2020.

Poziom dofinansowania:

 • 55 proc. - mikro, małe przedsiębiorstwa,
 • 45 proc. - średnie przedsiębiorstwa.

 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu może w tym działaniu została określona na poziomie: 8 mln zł.

W IV kwartale rozpocznie się także nabór wniosków w ramach działania Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Działanie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą rozwijać swoją działalność w obszarach regionalnych specjalizacji lub inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego.

W ramach działania wspierane będą projekty polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych przez przedsiębiorstwa prowadzące inwestycje we wskazanych specjalizacjach lub w obszarach ściśle z tymi specjalizacjami powiązanymi. Wsparcie zostanie ukierunkowane na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez inwestycje w maszyny, urządzenia, sprzęt produkcyjny i wartości niematerialne i prawne prowadzące do:

 • wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/ usługi,
 • zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
 • zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.


Maksymalny procent poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

 • 45 proc. - średnie przedsiębiorstwa,
 • 55 proc. - mikro i małe przedsiębiorstwa.

 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi  8 mln zł.
Warunkiem wzięcia udziału w tym konkursie jest wpisanie się w jeden z pięciu obszarów regionalnych specjalizacji wymienionych poniżej:

 • biogospodarka
 • działalność morska i logistyka
 • przemysł metalowo-maszynowy
 • usługi przyszłości (dynamicznie rozwijająca się branża ICT, IT, KPO, czy przemysły kreatywne),
 • turystyka i zdrowie

 

Po długim oczekiwaniu na uruchomienie nowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 jesteśmy w okresie w którym to instytucje wdrażające ogłaszają poszczególne nabory wniosków dla przedsiębiorców. Jest to ostatni czas na podjęcie działań przygotowawczych, które będą niezbędne do złożenia wniosków o dofinansowanie.

Z uwagi na fakt, że instytucje wdrażające wprowadzają ostatnio bardzo dużo zmian do dokumentów programowych i ciężko jest się w tym wszystkim odnaleźć to zachęcam do odwiedzania strony www.nowedotacjeunijne.eu na której to informujemy na bieżąco o wprowadzanych zmianach w dokumentach programowych.

 Andrzej Najda, dyrektor Najda Consulting

aktualizowano: 2015-09-17 10:36
Wszystkich rekordów: